Ar-Ge Tasarım ile Teknokentlerde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Kitabı Satın Al

İletişim Bilgileri

Fatura Tipi

Kart Bilgileri

NOT: Kart numarasının arasında Boşluk veya Kısa çizgi (-) tire kullanmadan birleşik yazınız
Kitap
Kitap Fiyat Adet Toplam
AR-GE TASARIM ile TEKNOKENTLERDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI - CEM ARSLAN

Kargo bedeli dahildir

AR-GE TASARIM ile TEKNOKENTLERDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI - CEM ARSLAN - İÇİNDEKİLER

AR-GE, TASARIM İLE TEKNOKENTLERDE

VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

 

1. GİRİŞ

1.1. Kitabın İçeriği

1.2. Ar-Ge ve Tasarım Teşviklerinin Genel Çerçevesi

 

2. 5746 SAYILI AR-GE VE TASARIM KANUNUNDA YER ALAN VERGİ TEŞVİKLERİ

 

2.1. AR-GE İNDİRİMİ

 

2.1.1. Kurumlar Vergisinde “İndirim” Ne Demektir?

2.1.2. Ar-Ge İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

2.1.2.1. Teknoloji Merkezi İşletmeleri

2.1.2.2. Ar-Ge Merkezleri

 • Ar-Ge merkezlerinin kapanması durumunda Ar-Ge indirimi ne şekilde uygulanır?

 

2.1.2.3. Ar-Ge Projesi Yapan İşletmeler

2.1.2.4. Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Yapanlar

2.1.2.5. Teknogirişim Sermaye Desteğinden Yararlananlar

2.1.3. Ar-Ge Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir?

 • Ar-Ge projesi devam ederken amortisman ayrılmaya başlanabilir mi?

 

2.1.4. Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri Nelerdir ve Nasıl Tespit Edilir?

 • Ar-Ge faaliyeti ne zaman başlar, ne zaman biter?

 

2.1.5. Ar-Ge İndirimi Tutarı Nasıl Tespit Edilir ve Ne Şekilde Uygulanır?

2.1.5.1. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

 • Ar-Ge merkezi dışında test/kontrol ve benzeri amaçlarla sarf edilen ilk madde ve malzeme giderleri Ar-Ge indirimine konu edilir mi?

 

2.1.5.2. Amortismanlar

 • Kira ile tutulan gayrimenkuller için yapılan harcamalar (özel maliyet bedelleri) Ar-Ge indirimine konu edilebilir mi?
 • Projelere konu iktisadi kıymetlere takılan/bünyesine giren makine ve teçhizatın amortismanı mı maliyet bedeli mi Ar-Ge indirimine konu edilir?
 • Ar-Ge merkezi dışında test/kontrol ve benzeri amaçlarla kullanılan kıymetlerin amortismanı Ar-Ge indirimine konu edilir mi?
 • Binek otoların amortismanı ve diğer giderleri Ar-Ge indirimine konu edilir mi?

1) Kiralama gideri

2) Amortisman gideri

3) Binek otoların diğer giderleri

 

 • Azalan bakiyeler yöntemine göre ayrılan amortismanlar Ar-Ge indirimine konu edilir mi?
 • Masa, sandalye ve benzeri malzemenin amortismanları Ar-Ge indirimine konu edilir mi?

 

2.1.5.2.1. Hızlı Amortisman Uygulaması

2.1.5.2.2. Yeniden Değerleme Uygulamasının Ar-Ge İndirimine Etkisi

2.1.5.3. Personel Giderleri

 • Hangi personele ödenen ücretler Ar-Ge indirimi kapsamındadır?
 • Kısmen Ar-Ge projesinde çalışan personelin ücreti Ar-Ge indirimine konu edilir mi?
 • Personel ücretleri nasıl muhasebeleştirilir?
 • Ar-Ge merkezi personelinin, Ar-Ge merkezi dışında çalışma, lisansüstü eğitim, ders ve mentorluk sürelerine isabet eden ücretleri Ar-Ge indirimine konu edilir mi?
 • Personelin servis ve yemek giderleri Ar-Ge indirimine tabi tutulur mu?

 

2.1.5.4. Genel Giderler

 • Ar-Ge merkezlerine ödenen kira bedelleri Ar-Ge indirimine konu edilir mi?
 • Ar-Ge merkezi projeleri için verilen teminat mektuplarına ait komisyon giderleri Ar-Ge indirimine konu edilir mi?
 • Eğitim giderleri Ar-Ge indirimi kapsamında mıdır?
 • Patent ve faydalı model belgesi alım giderleri Ar-Ge indirimine konu edilir mi?

 

2.1.5.5. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

 • Başka firmalara yaptırılan Ar-Ge projeleri ile ilgili Ar-Ge indiriminden kim faydalanır?

 

2.1.5.6. Vergi, Resim ve Harçlar

2.1.6. Hibeler

 • Hibe tutarının, ilgili hesap döneminde önceden/tam olarak tespit edilememesi durumunda Ar-Ge indirimi nasıl belirlenecektir?
 • “Teknogirişim Sermaye Destek Tutarı” hibe olarak değerlendirilir mi?
 • San-Tez projelerinde alınan hibeler de özel fon hesabına alınacak mıdır?
 • İşletmelerin devir/tür değişikliği işlemine konu olması durumunda, özel fon işletmeden çekilmiş sayılır mı?
 • İşletmelerin tasfiyeye girmesi durumunda, özel fon işletmeden çekilmiş sayılır mı?
 • Hibelerin elde edilmesinde, hangi tarih (tahakkuk/tahsil) esas alınacaktır?
 • Öngörülenden daha az hibe alınması durumunda düzeltme nasıl yapılacaktır?
 • AB fonlarının hibeleriyle yapılan projelerde uygulama nasıl olacaktır?

2.1.7. Ar-Ge İndiriminin E-Beyannameye Dahil Edilmesi

2.1.7.1. E-Beyannamedeki Ekler Bölümü

2.1.7.2. Kazancın Yetersizliği Nedeniyle Yararlanılamayan Ar-Ge İndirimi Konusunda Ne Şekilde İşlem Yapılacaktır?

2.1.7.3. Endeksleme Nasıl Yapılır?

2.1.7.4. Geçici Vergi Beyannamesine Ar-Ge İndirimi Nasıl Dahil Edilir?

2.1.7.5. Gelir Vergisi Mükellefleri Ar-Ge İndirimini Beyannamelerine Ne Şekilde Dahil Edeceklerdir?

2.1.7.6. Şirketlerin Devredilmesi veya Tür Değiştirmesi Durumunda Ar-Ge İndirimi de Devreder Mi?

2.1.8. Ar-Ge Merkezlerinde İlave Ar-Ge İndirimi

 • Göstergelerde geçen ciro ifadelerinden ne anlaşılmalıdır?
 • Geçici vergilendirme dönemlerinde ilave indirimden yararlanılabilir mi?
 • Personel sayısıyla ilgili kriterlerde işe giren ve çıkan personel dikkate alınacak mıdır?
 • Ar-Ge merkezinin kurulduğu ilk yıla ilişkin kıst dönemde ilave Ar-Ge indirimi nasıl hesaplanacaktır?

 

2.1.9. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

2.1.10. Ar-Ge İndiriminden Yararlanmak İçin Gerekli Belgeler ve İbraz Tarihi

2.1.11. Ar-Ge İndiriminde YMM Raporu

 • Şirketin zararlı olması dolayısıyla Ar-Ge indiriminden yararlanılmayan yıllarda da YMM tasdik raporu düzenlenecek midir? 

 

2.1.12. Ar-Ge Projesinin Tamamlanmadan Satılması Durumunda Uygulama

2.1.13. San-Tez Projelerinde Uygulama

2.1.14. Sipariş Üzerine Yapılan Ar-Ge Projeleri

2.1.15. Ar-Ge Merkezlerinde Gerçekleştirilen Sipariş Üzerine Ar-Ge Projeleri

 • Sipariş üzerine Ar-Ge faaliyetinde, alt taşeron Ar-Ge merkezinden hizmet alınması durumu

 

2.1.16. Ar-Ge Merkezlerindeki Desteklenecek Programlar (Temel Bilimler) Desteği/Hibesi Uygulaması

1) Hibe kapsamındaki personel üst sınırı

2) Hibe kapsamındaki personelin işe başlama tarihi

3) Destek ödemeleri

4) Özel fon uygulaması

 

2.1.17. Serbest Bölgelerde Ar-Ge Merkezi Kurulması Durumunda Uygulama

2.1.18. 5746 Sayılı Kanunun 3/A Maddesinde Yer Alan Ar-Ge İndirimi

2.1.18.1. Başvuru

2.1.18.2. Değerlendirme

2.1.18.3. Proje Sürecinde Uygulama

2.1.19. Ar-Ge/Tasarım İndiriminin %2’sinin Girişim Sermayesi Fon ve Ortaklıkları ile Kuluçka Firmalarına Sermaye Olarak Konulması Şartı

2.1.19.1. Kapsam

2.1.19.2. Yatırım Yapılacak Fon, Ortaklık ve Şirketler

         1) Girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF)

          2) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları (GSYO)

          3) Teknopark kuluçka merkezlerindeki girişimciler

 

2.1.19.3. Uygulama ve Avantajlı Seçenekler

2.1.19.3.1. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yönünden

 • İlave olarak KVK’da yer alan GSYF indirimi uygulaması
 • GSYF alındıktan sonra elde edilecek kazançlarda kurumlar vergisi istisnaları

 

2.1.19.3.2. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönünden

            2.1.19.3.3.  Kuluçka Firması Yönünden

 • İlave olarak uygulanabilecek 4691 sayılı Kanunda yer alan kuluçka firması indirimi

2.1.19.4. %2 Yükümlülük Şartına Uyulmamasının Yaptırımı

2.1.20. 2022 Yılında Ar-Ge/Tasarım İndiriminden Yararlananlar İçin Ek Deprem Vergisi Uygulaması

 

2.2. GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ

 

2.2.1. Teşvik Kapsamına Giren Personel

a) Kamu personeli

b) Geçici ve sözleşmeli personel 

c) Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin durumu

ç) Emekli personelin durumu

d) Serbest meslek erbabına ödenen tutarlar

e) Yabancı uyruklu personel

 

2.2.2. Teşvik Kapsamına Giren/Girmeyen Ödemeler

2.2.2.1. Teşvike Tabi Ücret Ödemeleri

2.2.2.2. Teşvike Tabi Ücretin Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışmaya Göre Belirlenmesi

 • Tam ve kısmi zamanlı çalışma ne demektir?

1) Tam zamanlı çalışanlar

2) Kısmi zamanlı çalışanlar

 

 • Doğum, süt, evlilik, ölüm, mazeret izni, ücretsiz izin ile hasta/raporlu olunan süreler teşvik kapsamında değerlendirilir mi?
 • Şirket ortaklarına ödenen huzur hakları, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir mi?
 • İş Kanununa göre ödenen telafi çalışmasına ilişkin ücretler teşvik kapsamında mıdır?
 • Personel servisi ile yemek giderleri için stopaj teşviki uygulanır mı?
 • İhbar tazminatları teşvike konu edilir mi?
 • Gece çalışma tazminatı için stopaj teşviki uygulanır mı?

 

2.2.3. Ar- Ge ve Tasarım Merkezi Personelinin Dışarıda Geçirdiği Sürelere İlişkin Teşvik Uygulaması

2.2.3.1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Proje Kapsamında Merkez Dışında Geçirilen Süreler   

2.2.3.2. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Lisansüstü Eğitim Kapsamında Merkez Dışında Geçirilen Süreler  

2.2.3.3. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Doğrudan Teşvik Kapsamına Alınan Merkez Dışı Sabit Çalışma Süreleri

2.2.3.3.1. Doğrudan Merkez Dışı Çalışma Süresi Teşvikine İlişkin Mevzuat Süreci

2.2.3.3.2. Doğrudan Merkez Dışı Çalışma Süresi Teşvik Uygulaması

1. Toplam çalışma süresine göre uygulama  

2. Toplam personel sayısına göre uygulama

3. Toplam çalışma saati üzerinden hesaplama

4. Tatil sürelerinin merkez dışı çalışma süresi kapsamında durumu

5. Merkez dışı süre hesabına dahil edilecek çalışmalar

6. Aylık değişken çalışma sürelerine göre hesaplama

7. Destek personeli uygulaması

8. Ekstra süre teşvikini kullanacak personelin işveren tarafından belirlenmesi

            9. Ar-Ge/tasarım merkezine hiç gelinmemesi durumu

          10. Bilişim personeli için %100 merkez dışı çalışma uygulaması

          11. Teşvikten haksız şekilde yararlanılması durumu

                      12. Merkez dışı çalışma uygulamasında dikkat edilecek hususlar

 

2.2.3.4. Ders ve Mentorluk Amaçlı Merkez Dışında Geçirilen Süreler

2.2.4. Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması

2.2.5. Gelir Vergisi Stopaj Teşviki ile Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Muhasebeleştirilmesi 

2.2.6. Bildirim Verilmesi ve Muhtasar Beyanname 

2.2.7. Net Ücret Ödenen Personel İçin Uygulama

2.2.8. Vergi Dairesine Yıllık Beyanname Vermesi Zorunlu Ar-Ge Personeli

2.2.8.1. Beyanname Verilecek Ücretler

2.2.8.2. Verilecek Beyannamede Dikkat Edilecek Hususlar ve Avantajlar

2.2.9. Teşvik Uygulama Süresi

2.2.10. Teşvik Uygulamasının Sona Erdiği Haller

2.2.11. Diğer Hususlar

 

2.3. DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI 

2.3.1. İstisna Uygulaması

2.3.1.1. Ücret Bordroları Üzerinden Ödenen Damga Vergisi İstisnaya Tabi Midir? 

2.3.1.2. Vergi Beyannameleri Üzerinden Ödenen Damga Vergisi İstisnaya Tabi Midir? 

2.3.1.3. İstisnanın Kapsamı Nasıl Belirlenecektir?

2.3.1.4. Ar-Ge Projesi ile İlgili Alt Yüklenicilerle Yapılan İşlemler Dolayısıyla Düzenlenen Kağıtlara İstisna Uygulanır Mı?

2.3.1.5. SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri

2.3.1.6. Hibe Ödemeleri Üzerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılır Mı?

2.3.2. İstisna Uygulamasının Başlangıcı

2.3.3. İstisna Uygulamasının Sona Erdiği Haller

 

2.4. GÜMRÜK VE DAMGA VERGİSİ İLE FON VE HARÇ İSTİSNASI 

 

1) Gümrük vergisi

2) Fonlar

3) Damga vergisi ve harç

 

2.5. TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİM TEŞVİKİ

 

2.5.1. İndirimden Yararlanacaklar

2.5.2. İndirim Uygulaması

2.5.3. İndirim Şartları/Sınırları

1) Üst sınır tutarı

2) Öz sermayenin %20’si

3) Beyan edilen gelirin/kurum kazancının %10’u

 

2.5.4. İndirime İlişkin Örnek

 

2.6. MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI

 

2.6.1. İstisna Kapsamındaki Makine ve Teçhizat

2.6.2. İstisna Uygulaması

2.6.3. Makine ve Teçhizatın 3 Yıl İçinde Belirlenen Faaliyetler Dışında Kullanımı veya Elden Çıkarılması

2.6.4. Örnek Uygulama

 

2.7. GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARI İLE BU FONLARIN DESTEKLEDİĞİ ŞİRKETLERE KONULAN SERMAYEDE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

 

2.8. TASARIM FAALİYETLERİ VE TASARIM MERKEZLERİNE SAĞLANAN TEŞVİKLER

 

2.8.1. Tasarım İndirimi

2.8.2. Tasarım İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

2.8.3. Tasarım Merkezleri

2.8.4. Tasarım Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir?

2.8.5. Tasarım Faaliyetleri Nelerdir ve Nasıl Tespit Edilir?

2.8.6. Tasarım İndirimi Tutarı Nasıl Tespit Edilir ve Ne Şekilde Uygulanır?

  2.8.7. Tasarım Personelinin Gelir Vergisi Stopaj Teşviki 

 • Teşvik kapsamına giren personel kimdir?
 • Üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun kişiler tasarımcı sayılır?

2.8.8. Damga Vergisi, Gümrük Vergisi ve KDV İstisnası

2.8.9. Tasarım Gider Desteği

2.8.10. Ar-Ge ve Tasarım Teşviklerinin Farklılıkları

 

2.9. 5746 SAYILI KANUN İLE DİĞER KANUNLARIN BİRLİKTE UYGULANMASI VE GENEL ÖRNEK 

 

2.9.1. GVK ve KVK’da Yer Alan Yurt Dışı Hizmet İhracı Uygulaması

2.9.2. Ar-Ge Kanunu ile Teknokent Kanununun Birlikte Uygulanması 

2.9.3. 5746 Sayılı Kanunun İşletmelere Sağladığı Toplam Fayda

 

3. TEKNOKENTLER

3.1. KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

3.1.1. Kurumlar Vergisinde “İstisna” Ne Demektir?

3.1.2. Teknoparktaki İşlemler Nasıl Muhasebeleştirilir?

1) İlk Madde ve Malzeme Giderleri

2) Amortismanlar 

 • Teknoparklarda kiralanan gayrimenkuller için yapılan harcamalardan (özel maliyet bedellerinden) Ar-Ge hesabına pay verilir mi?
 • Hızlı amortisman uygulaması

3) Genel Giderler

 • Ar-Ge faaliyetine başlamadan teknoparkta yapılan harcamalardan Ar-Ge hesabına pay verilir mi?

4) Personel Giderleri

5) Yurt Dışında Yapılan Harcamalar

6) Yurt Dışından Alınan Hizmetler

 

3.1.3. İstisna Kazancın Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi

1) Gayrimaddi hakkın ortaya çıkması/tescili

 • Gayrimaddi hakkın ortaya çıktığı tarih ne şekilde belirlenecektir?

2) Ortaya çıkan hakkın amortismanı 

 • Ar-Ge projesi devam ederken amortisman ayrılmaya başlanabilir mi?

3) Gayrimaddi hakkın satışının muhasebeleştirilmesi

4) Ar-Ge faaliyetinin başarısız olması

 

3.1.4. İstisnanın Kapsamı ve Şartları

      a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen teknokentlerde faaliyet gösterilmesi

 • Teknokentten ayrılan firmalar için istisna uygulaması devam eder mi?
 • Teknokent dışında yapılan seri üretim faaliyetleri için istisna uygulanır mı?

 

      b) Kazancın sadece teknokentlerdeki Ar-Ge, yazılım ve tasarıma dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden olması

c) Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması 

 • Teknopark işletmelerinin vade farkı gelirleri istisna kapsamında değerlendirilir mi?
 • Teknopark işletmelerinin kur farkı gelirleri vergiden istisna mıdır?
 • Bitmemiş Ar-Ge projelerinin satışı istisnaya tabi olacak mıdır?
 • Ar-Ge projesi devam ederken yapılan ürün satışlarında istisna uygulanır mı?

 

3.1.5. Belgelendirme ve Hesaplama Şartı (BKK Uygulaması) 

3.1.5.1. Yetki Maddesi

3.1.5.2. Kapsam

3.1.5.3. Kapsam Dışında Kalan Durumlar/Uygulamalar/Kişiler 

1) Diğer teşvikler

2) Yönetici şirketler

3) Muhasebe uygulamaları

4) Sipariş üzerine yapılan Ar-Ge projeleri 

5) Tasarım projeleri

3.1.5.4. BKK’ya Tabi Olan Projeler 

3.1.5.5. BKK Uygulaması

3.1.5.5.1. Belgelendirme (Patent veya Eşdeğer Belge) Şartı

1) Yazılım ürünleri/gayrimaddi hakları

2) Ar-Ge ürünleri/gayrimaddi hakları

a) Patent

b) Faydalı model belgesi 

c) Islahçı hakkı tescil belgesi 

ç) Entegre devre topografyası tescil belgesi

d) Tasarım tescil belgesi 

3) Benzeri belgeler

3.1.5.5.1.1. Alternatif Belge Uygulaması – Proje Bitirme Belgesi

1) 5 hesap dönemi ortalaması

2) Brüt gelir – Satış hasılatı

 • Bu uygulamadaki ifadelerden ne anlaşılmalıdır? 

 

3.1.5.5.1.2. Belgelerle İlgili Başvuru Sürecinde İstisnadan Yararlanılabilir mi?

3.1.5.5.2. Hesaplama Şartı / Uygulaması

a) Nitelikli harcamalar

 • Amortismana tabi iktisadi kıymetler hesaplamaya ne şekilde alınır?
 • İlişkili kişi kimdir?

 

b) Hesaplama dışı harcamalar

c) Toplam harcama

 • %30’luk oran artırımı nedir?

d) Uygulama formülü

e) Devir ve bölünme durumunda uygulama

 

3.1.5.6. 2018/Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Kararıyla Getirilen Düzenleme Sonucu Tasarım Faaliyetleri İçin Geçiş Dönemi Uygulaması

a) 31.08.2018 tarihinden sonra başlayan tasarım projeleri

b) 19.10.2017 - 31.08.2018 tarihleri arasında başlayan tasarım projeleri

c) 19.10.2017 tarihinden önce başlayan tasarım projeleri

 

3.1.6. İstisna Dışı Kazançlar

        1) Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri dışındaki ticari işlemlerden elde edilen gelirler

        2) Ar-Ge, yazılım ve tasarım kapsamında olmakla birlikte Bölge dışında yürütülen faaliyetlerden elde edilen gelirler

        3) Diğer gelirler

 

3.1.7. Hibeler

 • AB fonlarından alınan hibelerde uygulama nasıl olacaktır?

 

3.1.8. Teknoparklarda Gerçekleştirilen Seri Üretim Faaliyetleri

3.1.8.1. Bir Faaliyetin Seri Üretim Olup Olmadığı Nasıl Tespit Edilir?

3.1.8.2. Seri Üretim Kazancının İçindeki Gayrimaddi Hak Tutarı Nasıl Belirlenir? 

3.1.9. Teknoparklarda Faaliyete Geçilmeden Önce Başlatılmış Projeler

3.1.10. Projelerin Bölge İçine veya Dışına Devrolması

1) Projelerin başka bir teknoloji geliştirme bölgesine devredilmesi

2)  Projelerin bölge dışına devredilmesi

a) Bölge dışına devredilen projenin başarılı olması

b) Bölge dışına devredilen projenin başarısız olması

 

3.1.11. Teknokent Faaliyetlerinden Zarar Edilmesi

3.1.12. Teknokent İstisnasında E-Beyanname Uygulaması

1) Şirketin kârlı olması - teknoparktan kazanç elde edilmesi

2) Şirketin zararlı olması - teknoparktan kazanç elde edilmesi

3) Şirketin kârlı olması - teknoparktan zarar edilmesi

4) Şirketin zararlı olması - teknoparktan zarar edilmesi

 

3.1.12.1. E-Beyanname Ekindeki Teknopark Bölümü

3.1.12.2. Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamesine Teknopark İstisnası Nasıl Dahil Edilir?

3.1.12.3. Gelir Vergisi Mükellefleri Teknokent İstisnasını Beyannamelerine Ne Şekilde Dahil Edeceklerdir?

3.1.12.4. Geçici Gelir Vergisi Beyannamesine Teknopark İstisnası Nasıl Dahil Edilir?

3.1.13. Teknokent Kar/Zararının Ticari Bilançoda Gösterilmesi

3.1.14. Teknoparklarda Gelir ve Kurumlar Vergisi Tevkifat Uygulamaları

3.1.15. İstisna Kazançlarla İlgili Beyan ve Bildirim Yükümlülüğü

3.1.16. Teknoparklardaki İşletmelerin YMM Raporu İbraz Etmesi Gerekli Midir?

3.1.17. Teknokentlerde Sipariş Üzerine Yapılan Projeler

3.1.18. Teknokentlerde Desteklenecek Programlar (Temel Bilimler) Desteği/Hibesi Uygulaması

1) Hibe kapsamındaki personel üst sınırı

2) Hibe kapsamındaki personelin işe başlama tarihi

3) Destek ödemeleri

4) Hibenin vergilendirilmesi

 

3.1.19. Teknokentlerde Doktora Öğrencilerine Yönelik Hibe Uygulaması

            1) Hibe düzenlemesi ve şartları

            2) Uygulama süreci ve ödeme

            3) Hibenin vergilendirilmesi

 

3.1.20. Kurumlar Vergisi İstisnasının %2’sinin Girişim Sermayesi Fon ve Ortaklıkları ile Kuluçka Firmalarına Sermaye Olarak Konulması Şartı

3.1.20.1. Kapsam

3.1.20.2. Yatırım Yapılacak Fon, Ortaklık ve Şirketler

3.1.20.3. Uygulama ve Avantajlı Seçenekler

3.1.20.3.1. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yönünden

 • İlave olarak uygulanabilecek KVK’da yer alan GSYF indirimi
 • GSYF alındıktan sonra elde edilecek kazançlarda kurumlar vergisi istisnaları

 

3.1.20.3.2. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönünden

3.1.20.3.3. Kuluçka Firması Yönünden

 • İlave olarak uygulanabilecek 4691 sayılı Kanunda yer alan kuluçka firması indirimi

 

3.1.20.4. %2 Yükümlülük Şartına Uyulmamasının Yaptırımı

3.1.21. Teknokent İstisnası ile 1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Uygulaması

3.1.22. 2022 Yılında Teknokent İstisnasından Yararlananlar İçin Ek Deprem Vergisi Uygulaması

 

3.2. YAZILIM SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI 

3.2.1. Kısmi İstisna Ne Anlama Gelmektedir?

a) Tam istisna

b) Kısmi istisna

 

3.2.2. 2019 Yılı Öncesi Sistem

3.2.3. 2019 Yılı Sonrası Sistem

3.2.4. Teknokentlerde KDV İstisnasının Şartları

1) Yer

2) Süre

3) İçerik

 

3.2.5. Teknokentlerde KDV İstisnasının Kapsamı

3.2.6. İstisna Kapsamı Dışında Kalan Faaliyetler

 • Teknokentlerdeki işletmelerin mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanır mı?

 

3.2.7. KDV İstisna Uygulaması

 • Yazılım satışlarının iadesinde KDV hesaplanacak mıdır?
 • Projelerin başka bir teknokente devredilmesi durumunda uygulama nasıl olacaktır?
 • Başarısız olan yazılım projelerinde yüklenilen KDV nasıl değerlendirilecektir?
 • İstisna kapsamındaki yazılım bedelinin diğer firmalara yansıtılmasında istisna uygulanır mı?

3.2.8. Seri Üretim Kapsamındaki Yazılımların Satışında İstisna 

 • Seri üretim kapsamında satılan yazılımlar dolayısıyla yüklenilen KDV için ne şekilde işlem tesis edilir?
 • Seri üretim kapsamında satılan yazılımın iade edilmesi durumunda ne şekilde işlem tesis edilecektir?

 

3.2.9. Teknopark İstisnası (Kısmi İstisna) ile Tam İstisna İşlemlerinin Çakışması Durumunda Uygulama

 • Teknokentteki tam istisna işlemlerinde beyanname nasıl doldurulur?

 

3.2.10. Teknokentlerde KDV Tevkifat Uygulaması

3.2.11. E-Beyanname Uygulaması

3.2.12. Teknokentlerde Yüklenilen KDV’ler ile İlgili Muhasebe ve Beyanname İşlemleri

3.2.13. KDV İstisnasından Vazgeçilmesine Yönelik Uygulama  

3.2.14. Vergi Dairesine Yapılacak Bildirim

 

3.3. TEKNOKENTTE ÇALIŞAN PERSONELİN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ

3.3.1. Teşvik Kapsamına Giren Personel

 • Küçük teknokent işletmelerinde artırılmış destek personeli sayısı

 

a) Kamu personeli

b) Yönetici şirketlerde çalışan personel

c) Geçici ve sözleşmeli personel 

ç) Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin durumu

d) Emekli personelin durumu

e) Serbest meslek erbabına ödenen tutarlar

f) Başka firmaların çalışanlarına ödenen tutarlar

g) Yabancı uyruklu personel

 

3.3.2. Teşvik Kapsamına Giren/Girmeyen Ödemeler

            3.3.2.1. Teşvike Tabi Ücret Ödemeleri 

3.3.2.2. Teşvike Tabi Ücretin Belirlenmesi

 • Şirket ortaklarına ödenen huzur hakları, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir mi?
 • İhbar tazminatı teşvike konu edilir mi?
 • Doğum, süt, evlilik, ölüm, mazeret izni, ücretsiz izin ile hasta/raporlu olunan süreler teşvik kapsamında değerlendirilir mi?
 • İş Kanununa göre ödenen telafi çalışmasına ilişkin ücretler teşvik kapsamında mıdır?
 • Personel servisi ile yemek giderleri için stopaj teşviki uygulanır mı?
 • Gece çalışma tazminatı için stopaj teşviki uygulanır mı?

 

3.3.3. Bölge Dışında Geçen Sürelere İlişkin Teşvik Uygulaması 

3.3.3.1. Teknokent Dışında Proje Kapsamında Geçirilen Süreler   

3.3.3.2. Teknokentlerde Lisansüstü Eğitim Kapsamında Bölge Dışında Geçirilen Süreler   

3.3.3.3. Teknokentlerde Doğrudan Teşvik Kapsamına Alınan Bölge Dışı Sabit Çalışma Süreleri

3.3.3.3.1. Doğrudan Bölge Dışı Çalışma Süresi Teşvikine İlişkin Mevzuat Süreci 3.3.3.3.2. Doğrudan Bölge Dışı Çalışma Süresi Teşvik Uygulaması

1. Toplam çalışma süresine göre uygulama  

2. Toplam personel sayısına göre uygulama

3. Toplam çalışma saati üzerinden hesaplama

4. Tatil sürelerinin bölge dışı çalışma süresi kapsamında durumu

5. Bölge dışı süre hesabına dahil edilecek çalışmalar

6. Aylık değişken çalışma sürelerine göre hesaplama

7. Destek personeli uygulaması

8. Ekstra süre teşvikini kullanacak personelin işveren tarafından belirlenmesi

            9. Teknokente hiç gelinmemesi durumu

          10. Bilişim personeli için %100 bölge dışı çalışma uygulaması

          11. Teşvikten haksız şekilde yararlanılması durumu

                      12. Bölge dışı çalışma uygulamasında dikkat edilecek hususlar

 

3.3.4. Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması

3.3.5. Gelir Vergisi Stopaj Teşviki ile Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Muhasebeleştirilmesi 

3.3.6. Bildirim Verilmesi ve Muhtasar Beyanname 

3.3.7. Net Ücret Ödenen Personel İçin Uygulama

3.3.8. Vergi Dairesine Yıllık Beyanname Vermesi Zorunlu Teknokent Personeli

3.3.8.1. Beyanname Verilecek Ücretler

3.3.8.2. Verilecek Beyannamede Dikkat Edilecek Hususlar ve Avantajlar

3.3.9. Diğer Hususlar

 

3.4. HARÇ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

 

3.4.1. Harç İstisnası 

3.4.2. Damga Vergisi İstisnası

 • Muhtasar beyanname üzerinden ödenen damga vergisi istisnaya tabi midir? 
 • Kıdem tazminatı ödemeleri damga vergisi istisnasına konu edilir mi?

 

3.5. TEKNOKENTLERDE GÜMRÜK VE DAMGA VERGİSİ İLE FON VE HARÇ İSTİSNASI

 

1) Gümrük vergisi

2) Fonlar

3) Damga vergisi ve harç

 

3.6. TEKNOKENT İŞLETMELERİNE SERMAYE DESTEĞİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİM TEŞVİKİ

3.6.1. İndirimden Yararlanacaklar

3.6.2. İndirim Uygulaması

3.6.3. İndirim Şartları/Sınırları

1) Üst sınır tutarı

2) Öz sermayenin %20’si

3) Beyan edilen gelirin/kurum kazancının %10’u

 

3.6.4. İndirime İlişkin Örnek

3.6.5. İndirim Konusundaki İlave Yükümlülükler

 

3.7. TEKNOKENTLERDE MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI

 

3.7.1. İstisna Kapsamındaki Makine ve Teçhizat

3.7.2. İstisna Uygulaması

3.7.3. Makine ve Teçhizatın 3 Yıl İçinde, Belirlenen Faaliyetler Dışında Kullanımı veya Elden Çıkarılması

3.7.4. Örnek Uygulama

 

3.8. TEKNOKENTLERDE YAPILAN TASARIM FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÖZEL DÜZENLEMELER

3.8.1. Kurumlar Vergisi İstisnası

3.8.2. Teknokentlerdeki Tasarım Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir?

3.8.3. Tasarım Projesiyle İlgili İstisna Kazancın Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi

3.8.4. Tasarım Faaliyetleri Nelerdir ve Nasıl Tespit Edilir?

3.8.5. Tasarım Projelerindeki İstisna Uygulamaları

3.8.6. Teknokentte Çalışan Tasarım Personelinin Gelir Vergisi İstisnası

 • Üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun kişiler tasarımcı sayılır?

 

3.8.7. Damga Vergisi, Gümrük Vergisi ve KDV İstisnası

 

3.9. YÖNETİCİ ŞİRKETLER YÖNÜNDEN UYGULAMA

3.9.1. Yönetici Şirketin Kurumlar Vergisi İstisnası 

3.9.1.1. İstisna Kapsamında Olan/Olmayan Kazançlar

3.9.1.2. Yönetici Şirketin Faaliyetlerinden Zarar Etmesi

3.9.1.3. Yönetici Şirketin E-Beyanname Uygulaması

3.9.1.4. Yönetici Şirketlerin Düzenletecekleri YMM Raporu

3.9.1.5. Yönetici Şirketlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tevkifat Uygulamaları

3.9.1.6. Teknoloji Transfer Ofislerinin Kurumlar Vergisi İstisnası

3.9.1.7. Yönetici Şirketin İstisna Kazancı İçin %2 Yatırım Yükümlülüğü Bulunur Mu?

 

3.9.2. Yönetici Şirket Personeli Ücret Stopaj Teşvikinden Yararlanabilir mi?

3.9.3. KDV İstisnası ve Sorumlulukları

3.9.4. Yönetici Şirketin Damga Vergisi, Harç ve Emlak Vergisi Muafiyeti

3.9.4.1. Damga Vergisi Muafiyeti

 • Yönetici şirketin yaptığı ihalelerde damga vergisi uygulaması ne şekilde olacaktır?

 

3.9.4.2. Harç Muafiyeti

a) Ana sözleşme ve genel kurul tescil harçları

b) Noter ve yargı harçları

c) Yönetici şirket lehine Hazine arazisi irtifak hakkı tesis harcı

ç) Belediye harçları, katılma payları ve ücretleri  

 

3.9.4.3. Emlak Vergisi Muafiyeti

 • Yönetici şirketler çevre temizlik vergisinden muaf mıdır?

 

3.9.5. Yönetici Şirketlerin Kiralama Karşılığı İnşaat İşleri

3.9.5.1. Teknokent Kurucusu/Ortağı Olan Kurumların Yönetici Şirkete Bina veya Arsa Tahsisi ile İnşaat İşleri

3.9.5.2. Yönetici Şirketin Teknokent Firmalarıyla Yaptığı Kiralama Karşılığı İnşaat İşleri

3.9.6. Yönetici Şirketlerin Ar-Ge/Tasarım Merkezi Proje Denetimleri 

3.9.7. Yönetici Şirketler ve TTO’larda Hizmet Veren Öğretim Üyelerinin Vergisel Durumu

 

3.10. AR-GE İNDİRİMİ İLE TEKNOPARK İSTİSNASININ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ (KARŞILAŞTIRMASI)  

 

4. PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI

 

4.1. KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

 

4.1.1. Sınai Mülkiyet Haklarından Elde Edilen Kazanç ve İratların Kapsamı

a) Kiralama neticesinde elde edilen kazanç ve iratlar

b) Devir veya satış neticesinde elde edilen kazançlar

c) Türkiye’de seri üretime tabi tutarak elde edilen kazançlar

 • Patenti veya faydalı model belgesi alınan ürünün fason olarak ürettirilmesi durumunda istisna uygulanır mı?

ç) Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı

d) Buluşa ilişkin tazminatlar

 

4.1.2. İstisnadan Yararlanacak Olanlar

4.1.3. İstisnadan Yararlanma Şartları

4.1.3.1. Buluşlara İlişkin Ar-Ge Faaliyetinin Türkiye’de Gerçekleştirilmesi

4.1.3.2. İncelemeli Sistemle Patent veya Olumlu Araştırma Raporu Sonucunda Faydalı Model Belgesi Alınması

4.1.3.3. İstisna Uygulamasından Yararlanacak Kişilerden Olunması

1) İstisnadan yararlanacak kişilerin Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen nitelikleri taşıması

2) Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olunması

 

4.1.3.4. Buluşlar İçin Sağlanan Koruma Süresinin Aşılmamış Olması

4.1.4. İstisna Uygulaması

4.1.4.1. İstisna Kazancın Tespiti

4.1.4.2. Buluşun Üretim Sürecinde Kullanılması Halinde Kazanç Tespiti

4.1.4.3. Tevkifat Uygulaması

4.1.4.4. Sınai Mülkiyet Hakkı İstisnası ile 1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Uygulaması

4.1.5. 01.01.2015 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Patent ve Faydalı Modellerin Durumu

4.1.6. Ortak Sınai Mülkiyet Haklarının Kullanımında İstisna

4.1.7. Sınai Mülkiyet Hakkının Satılması ve Kiralanması İşlemlerinin Tescili

4.1.8. Patent veya Faydalı Model Belgesinin Geriye Dönük Olarak Hükümsüz Sayılması

4.1.9. İstisna Uygulamalarında Tercih 

4.1.10. E-Beyanname Uygulaması

4.1.11. 2022 Yılında Sınai Mülkiyet Hakkı İstisnasından Yararlananlar İçin Ek Deprem Vergisi Uygulaması

 

4.2. KDV İSTİSNASI

 

4.3. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İSTİSNASI İLE TEKNOKENT KANUNU ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

 

5. DİĞER AR-GE VE TASARIM TEŞVİKLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

5.1. AR-GE SONUCU ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ İLE AR-GE FAALİYETLERİNDE YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

 

5.1.1. Ar-Ge Projesi Sonucunda Ortaya Çıkan Ürün Yatırımlarında Yatırım Teşvik Sistemi

      1) Vergi Dışı Teşvikler

      a) Sigorta primi işveren hissesi desteği

      b) Faiz desteği

      c) Sigorta primi (işçi hissesi) desteği

      ç) Yatırım yeri tahsisi

 

      2) Vergisel Teşvikler 

      a) Gümrük vergisi muafiyeti

      b) KDV istisnası ve iadesi

      c) İndirimli kurumlar vergisi

 • Yatırım dönemlerinde de uygulanacak indirimli kurumlar vergisi
 • İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak matrah, ticari bilanço karı mı yoksa mali kar mı olacaktır?

ç) Damga vergisi istisnası

d) Harç istisnası

e) Belediye gelirleri istisnası

f) Emlak vergisi istisnası

 

5.1.2. Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Yatırım Teşvik Sistemi

 

5.2. STB’NİN PATENTLİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLERLE İLGİLİ YATIRIMLARA SAĞLADIĞI DESTEKLER VE VERGİLENDİRİLMESİ

     

a) Makine ve teçhizat desteği

b) İşletme gideri desteği

 • Desteklerden yararlanma şartları nelerdir?

 

5.3. ÜNİVERSİTELERDE KURULAN ARAŞTIRMA ALTYAPILARINA SAĞLANAN TEŞVİKLER

 

5.4. DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARINA YAPTIĞI ÖDEMELERDE İSTİSNA

 

5.5. TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

 

5.5.1. İndirimden Faydalanma Şartları

5.5.2. İndirim Tutarının Tespiti

5.5.3.  Kazançların Kayıtlarda İzlenmesi

5.5.4. E-Beyanname Uygulaması  

 

5.6. FREELANCE ÇALIŞAN YAZILIMCILARIN VERGİLEMESİ

        

6. ÖZELGELER