Makaleler

Tüm Makaleler

TEKMER DESTEK PROGRAMI GENEL BİLGİ NOTU TEKMER İŞLETMELERİNE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALI ÖRNEKLER AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI KİMLER AR-GE PERSONELİ OLABİLİR? AR-GE PROJESİ - Ar-Ge Merkezi ve Teknokent Firmalarının Ar-Ge Projeleri TEKNOKENT GİRİŞ DANIŞMANLIĞI AR-GE MUHASEBESİ TEKNOKENT MUHASEBESİ TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI TEKNOKENTE HİÇ GELMEYEN FİRMALARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKLERİ TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ PRATİK UYGULAMASI AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL! TEKNOKENTLERDE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ VERGİSEL HUSUSLAR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 6. VE TEKNOKENT KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAZILIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ BİLİŞİM PERSONELİNE UYGULANAN BÖLGE DIŞI SÜRE TEŞVİKİ 4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ ÇALIŞANIN AR-GE PERSONELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE PROJE DEVAM EDERKEN SATIŞ YAPILABİLİR Mİ? HARCIRAH UYGULAMASI
Görüntülenme : 2911

TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI

teknokent-tesvikleri-ve-aylik-muafiyet-listesi-uygulamasi.jpg

TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI  

I.GİRİŞ

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge firmalarına aşağıdaki istisna ve teşvikler uygulanmaktadır; 

1. Kurumlar Vergisi İstisnası

Teknopark Kanununun geçici 2. maddesine göre; - Bölgede faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükelleflerinin, - Sadece bu bölgedeki Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, - 31.12.2028 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır.

2. KDV İstisnası

KDV Kanununun geçici 20. maddesine göre; - Teknokentte faaliyette bulunan girişimcilerin, kazançlarının kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, - Sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetler,

3. Gelir Vergisi Stopaj Teşviki

Teknokent Kanununun getirdiği en büyük avantajlardan birisi de, ücretlilere sağlanan gelir vergisi stopaj teşvikidir.  

Kanunun geçici 2. maddesine göre, bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 31.12.2028 tarihine kadar muhtasar beyanname üzerinden terkin edilmektedir.

 Ar­-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeller içinde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki uygulaması geçerlidir. Destek personeli sayısı toplam Ar-Ge /Tasarım Personeli Sayısının %10’u kadardır.

Toplam Ar-Ge/Tasarım Personeli sayısı on beşe kadar olan Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanır.

4. Damga Vergisi İstisnası

4691 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca, teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin, münhasıran bu bölgedeki görevleri nedeniyle elde ettikleri ücretlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar 31.12.2028 tarihine kadar damga vergisinden müstesna olduğundan, bu personel ile ilgili ücret bordrolarına damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

5. SGK İşveren Prim Payı Teşviki

Bölgede fiilen çalışan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Sağlanan destek toplam prim oranının % 7,75’tir.  

6. Gümrük Vergisi İstisnası

4691 sayılı Kanunun “2. ek maddesine” göre, Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik, yazılım ve tasarım projeleri ile ilgili;

- Araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya gümrük vergisi ve her türlü fondan;

- Bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. Sadece prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler için hakem onayı ile kullanılabilir.  

7. Makine ve Teçhizat Alımında KDV İstisnası

4691 sayılı Kanuna ilişkin mevzuatta, teknokentteki işletmelerin alımlarına yönelik KDV istisnası düzenlemesi yer almamaktaydı. 2018/Mart ve Nisan aylarında yayımlanan 7103 ve 7104 sayılı Kanunlarla KDV Kanununa hükümler eklenerek teknokent işletmelerinin sadece “makine ve teçhizat” alımlarına yönelik KDV istisnası getirilmiştir.   Sadece Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerde kullanılmak üzere hakem onayı ile kullanılabilir. İkinci el makine ve teçhizat, yazılım alımları, sarf malzeme alımları, mobilya, sandalye, koltuk gibi demirbaşlar bu istisnadan yararlanamaz. İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren 3 yıl içinde;

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması,  
Elden çıkarılması
Kiralanması
hallerinde, zamanında alınmayan vergi teknokent işletmesinden, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

8. Temel Bilimler Desteği

4691 sayılı Kanunun 8/4 maddesine göre;  

- Temel bilimler (desteklenecek programlar) alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden teknokent firmalarının,  

- Bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı,  

- 2 yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.  

Temel bilimler, yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını ifade eder. Bu sayılan 4 bölümden mezun kişileri çalıştıran teknokent firmaları, hibe şeklinde destek alacaktır. 7263 sayılı Kanun ile bu bölümlere ilişkin ilave alanlar tahsis edilecektir.    

9. Doktora Öğrenci Desteği  

Bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi AR-GE personeli için, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde destek verilebilir.  

10. Stajyer Öğrenci Desteği  

Bu Kanun kapsamında stajyer istihdam eden firmalar, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde desteklenebilir.    


II. MUAFİYET LİSTELERİ

Bölge firmalarının projelerde görevli olmak kaydıyla; Ar-Ge, yazılım, tasarım ile destek personeli özelinde yararlanmış olduğu gelir vergisi stopaj teşviki, damga vergisi istisnası ve SGK işveren prim payı desteğinin uygulanmasının kontrol, denetim ve onay süreci Teknokent Yönetici Şirketlerinin yetkisindedir.

Bu çerçevede;

1) Teknopark Kanununun geçici 2/3 maddesine göre;

- 31.12.2028 tarihine kadar,

- Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarı,

- verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

2) Teknokent Yönetmeliğinin 35. maddesine göre;

- Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler.

- Bu teşvikin uygulanabilmesi için ilgili girişimci, Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım projelerindeki, personel sayılarını, görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi AYLIK OLARAK yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar.

3) Gelir vergisi teşvikine esas belgelerin, firmalar tarafından yönetici şirketlere zamanında sunulmaması dolayısıyla sorun yaşanması üzerine, 03.02.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Kanunla, teknokentlere ilişkin 4691 sayılı Kanunun 5. maddesinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır; - Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin ilgili mevzuat çerçevesinde yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri halinde, teknokentle olan kira sözleşmesi fesholunmuş sayılır.

Fesih tahliye nedenidir.  


III. DEĞERLENDİRME

Gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulanabilmesi için teknokentlerde bulunan girişimcilerin;

- Bölgede çalışan tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personelini,

- Ar-Ge ve tasarım projelerindeki, personel sayılarını, görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatması gerekmektedir.

Bu onay için yönetici şirkete başvurmayan firmalar ise, stopaj teşvikinden yararlanamamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da, bu belgelerin geç ibraz edilmesi ve yönetici şirketlerin başvuruları üzerine, belgeleri geç ibraz edenlerin doğrudan teknokentlerden çıkarılması için kanun değişikliğine gitmiştir.  

Yeni düzenlemeye göre, yönetici şirkete iletilmekle yükümlü olunan bilgi ve belgelerin süresinde verilmemesi halinde, yönetici şirketler tarafından teknokent işletmelerinin bölgeden çıkarılması öngörülmektedir.  

Mevcut durumda, Teknokentte bulunan tüm şirketler aylık muafiyet belgelerini Yönetici Şirkete ibraz etmeli ve disiplinli şekilde sistem yürütülmelidir.  

Söz konusu muafiyet listelerinin zamanında Yönetici Şirket’e verilmemesi halinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK denetimlerinde, bu husus eleştirilebilecek ve Yönetici Şirket açısından da işlem yapılacaktır.  

Bu çerçevede; Bölgede Personel Gelir Vergisi istisnası, SGK Primi İşveren Payı ve Damga Vergisi istisnasından faydalanmak için gereken tüm işlemler, teknopark portal’ı üzerinden yürütülmesi gerekmektedir.  

Bölge işletmelerinin istisnaya konu bir önceki ayın verilerini Yönetici Şirketin belirleyeceği takip eden ayın belirli bir tarihine kadar Yönetici Şirketin onayına sunması, Yönetici Şirket onayına müteakip beyan ve bildirimlerin yapılması önem arz etmektedir.  


Öte yandan, Teknokent Yönetici Şirketler zamanında sunulmayan muafiyet listeleri için geriye dönük veya birden çok ayı kapsayacak şekilde onay vermemektedir.    

Sorularınız için : guvenayyildiz@argeveteknokent.com – 0312.266.26.27      


Güven AYYILDIZ

AR-GE VE TEKNOKENT SMMM LTD.ŞTİ.